Časté otázky

Kedy je energetická certifikácia povinná?

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu (napr.: pri zateplení obvodového a strešného plášťa budovy, pri výmene okien alebo pri zásahu do energetického vybavenia budov), ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008 a tiež na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.
Neplatí to pre pamiatkovo chránené a historické budovy, kostoly a modlitebne, dočasné stavby s plánovaným časom užívania kratším ako 2 roky, energeticky nenáročné priemyselné a poľnohospodárske budovy, bytové budovy využívané menej než 4 mesiace v roku a budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2.

Musí mať rodinný dom energetický certifikát?

Rodinný dom s úžitkovou plochou väčšou ako 50m2, u ktorého kolaudačné rozhodnutie začne po 1.1.2008 musí mať energetický certifikát.

Potrebujem mať energetický certifikát, ak chcem predať alebo prenajať byt v bytovom dome?

Výpočet energetickej hospodárnosti budov a spracovanie energetického certifikátu sa týka budov ako celku. V tomto prípade je energetická certifikácia dobrovoľná. Vlastník bytu si môže dať EC vypracovať a nemusí. Predať, či prenajať môže byt bez certifikátu a aj bez toho, aby bol certifikovaný celý bytový dom. Na druhej strane nie je vylúčené, že zo strany kupujúcich vznikne tlak a budú riešiť kúpu bytu na základe deklarovaných informácií z energetického certifikátu.

Kto je povinný zaobstarať energetický certifikát?

Zabezpečiť energetický certifikát budovy je povinnosťou vlastníka budovy. Tiež sa táto povinnosť vzťahuje aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Kto môže vykonávať energetickú certifikáciu?

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.

Koľko stojí vypracovanie energetického certifikátu?

Cena energetického certifikátu budovy nie je pevne stanovená a vzhľadom na rozdielnosť riešenia budov a ich veľkosť nie je jednotná. Cenu energetického certifikátu ovplyvnia strata času a cestovné náklady súvisiace s priblížením sa odborne spôsobilých osôb k budove, ktorá má byť hodnotená. Ceny môžu byť rôzne aj vplyvom dostatočnosti podkladov z projektového energetického hodnotenia a kvality ich spracovania.

Aká je platnosť energetického certifikátu?

Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Kedy potrebujem pre budovu aj energetický štítok?

Energetický štítok je potrebné vyvesiť len v budove, ktorá má celkovú úžitkovú plochu väčšiu ako 1000 m2 a v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí.

Aké sú povinnosti vlastníka budovy s energetickým certifikátom?

Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti, pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi a pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi. Ak sa jedná o budovu, ktorá má celkovú úžitkovú plochu väčšiu ako 1000 m2 a v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí má ešte vlastník budovy povinnosť vyvesiť energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú.

Čo ak zanedbám svoje povinnosti ako vlastník budovy?

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátny dozor, ktorý je oprávnený pre ukladanie správnych deliktov za nedodržanie vyplývajúcich povinností. Nedodržanie povinností vlastníka budovy je priestupkom, ktorý sa posudzuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.