Energetické certifikáty

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát.

 1. označenie oprávnenej osoby: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a označenie registra, v ktorom je zapísaná, a číslo zápisu v ňom, ak ide o právnickú osobu, aj právnu formu,
 2. opis budovy a jej adresu: obec, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo,
 3. údaj o zaradení budovy do kategórie,
 4. číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené pre jednotlivé miesta a spôsoby spotreby energie v budove a na úroveň tvorby emisií oxidu uhličitého v budove podľa technických noriem,
 5. výsledky výpočtu,
 6. opis technických a energetických charakteristík budovy a technického a technologického zariadenia a jej zatriedenie do energetickej triedy vrátane grafického vyjadrenia,
 7. údaj o platnosti energetického certifikátu,
 8. označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, a označenie menom, priezviskom, titulom a funkciou osoby, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby; ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb, uvedú sa všetky s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii,
 9. vlastnoručné podpisy osôb uvedených v písmene h).

K energetickému certifikátu sa prikladá aj:

 1. opis nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, v jej technickom a technologickom zariadení a v jej energetickom vybavení
 2. odporúčanie na finančne výhodné zlepšenie jej energetickej hospodárnosti a zníženie tvorby emisií oxidu uhličitého
 3. výňatok z energetického certifikátu – energetický štítok, v ktorom sa uvedú údaje podľa odsekov a), b), c), f), g), h), i)

Energetické certifikáty plnia dôležitú informačnú funkciu. Záujemcom, ktorí by si chceli niektorú budovu kúpiť alebo prenajať, energetický certifikát poslúži pri výbere budovy s čo najlepšou energetickou triedou a tým aj najnižšími nákladmi na energie.

Na základe opatrení pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, ktoré musia byť v certifikáte uvedené, si môžu vlastníci budov alebo kupujúci zistiť s akými výdavkami budú musieť v budúcnosti počítať pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Energetické certifikáty prispejú tiež k priehľadnosti realitného trhu. Budovy zatriedené do vyšších energetických tried budú mať aj vyššiu trhovú hodnotu než zaradené do nižších tried.

Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Ak ide o veľkú existujúcu budovu s celkovou úžitkovou plochou väčšou ako 1000 m2, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí sa v nej umiestniť energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú.

Na štítku certifikovanej budovy sa šípkou na škále vyznačí, do akej kategórie budova spadá na základe globálneho ukazovateľa – spotreby energie v kWh.m-2.rok-1). Okrem toho osobitne obsahuje aj údaje o jednotlivých miestach spotreby energie, emisiách CO2 a spotrebe primárnej energie.

Odborne spôsobilé osoby na energetické certifikáty budov

Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie budov je živnosťou, ktorú môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá má potrebné vzdelanie a prax a odbornú spôsobilosť preukáže skúškou odbornej spôsobilosti podľa príslušného predpisu.

Odborná spôsobilosť sa podľa miest spotreby člení na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu, elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. Odborne spôsobilá osoba bude niesť zodpovednosť potvrdenú podpisom za tú časť energetického certifikátu (podľa príslušného miesta spotreby energie v budove), ktorú vypracovala, a energetický certifikát na celú budovu vystaví odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.