Úvod

Energetická certifikácia budov

Dňom 1.1.2008 nadobudol účinnosť zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorým sa preniesla do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov.
Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Určuje povinnosť pre vlastníkov budov vykonať energetickú certifikáciu budov, čím sa budova na základe výpočtu zatriedi do príslušnej energetickej triedy A až G.

Energetická certifikácia je povinná:

 1. pri predaji budovy
 2. pri prenájme budovy
 3. pri dokončení novej budovy, dokladá sa pri začatí kolaudačného konania
 4. pri dokončení významnej obnovy existujúcej budovy ( zateplenie, zmena energetického vybavenia budovy atď.), kde je potrebné kolaudačné konanie

Výnimku tvoria:

 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947),
 • kostoly a iné budovy, ktoré slúžia na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • dočasné stavby s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselné stavby a dielne
 • nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

Budovou sa rozumejú:

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • športové haly a iné budovy určené na šport,
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • ostatné nevýrobné budovy so spotrebujúce energiu

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov určené technickými normami. Ak je technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Horná hranica triedy B je minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu.

Povinnosti vlastníka alebo správcu budovy

Zo zákona o energetickej hospodárnosti budov vyplývajú pre vlastníkov resp. správcov budov konkrétne povinnosti. Vlastník budovy je povinný zabezpečiť energetický certifikát budovy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a uchovávať ho po celý čas jeho platnosti. Pri predaji budovy musí odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi alebo pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi.

Súvisiaca legislatíva

 1. Zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č.476/2008 Z.Z o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
 3. Vyhláška č.625/2006 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Vyhláška č.311/2009 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
 5. Vyhláška č.429/2009 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie
 6. Usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, odboru stavebníctva a odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania k uplatneniu § 14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (zo dňa 20. 3. 2008)