Tepelnotechnické posudky

Tepelnotechnický (energetický) posudok je dokument, ktorý je staviteľ povinný predložiť spolu s projektovou dokumentáciou k žiadosti o stavebné povolenie, ale hlavne je to nevyhnutný dokument k žiadosti pre žiadateľov o finančný príspevok z fondov Európskej únie. Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je nevyhnutný pre budovy s celkovou úžitkovou plochou väčšou ako 1 000 m2. Pri budovách s menšou úžitkovou plochou je povinné zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov.
Druhým prípadom kedy sa vyžaduje Energetický posudok je ak sa na financovanie stavby alebo rekonštrukcie budovy budú využívať dotácie zo štrukturálnych fondov. Posudok sa prikladá k žiadosti o dotáciu zo štrukturálnych fondov.

V energetickom posudku sa posudzuje technická, environmentálna a ekonomická využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby, ale hlavne možnosť využitia elektriny a tepla zo zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla, ako aj možnosti centrálneho zásobovania teplom a chladom, možnosť dodávky energie z lokálnych systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelného čerpadla, alebo solárne zariadenia.